Potilas- ja asiakasrekisteriPotilas- ja asiakasrekisteri sekä tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 23.7.2023


1. Rekisterinpitäjä

Tmi Riina Raitio Y-tunnus 2829631-7

Terveys- ja hyvinvointipalvelu Riina Raitio

Postiosoite: Ruuhimäentie 1, 41400 Lievestuore

Puh 045 783 58213

tmiriinaraitio@outlook.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riina Raitio

Terveys- ja hyvinvointipalvelu Riina Raitio

Postiosoite: Ruuhimäentie 1, 41400 Lievestuore

Puh 045 783 58213

tmiriinaraitio@outlook.com

3. Rekisterin nimi

Terveys- ja hyvinvointipalvelu Riina Raition asiakasrekisteri

4. Rekisterin asiakastietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijät

Asiakasrekisteriin kirjataan ajanvaraustiedot sekä asiakkaan itsensä luovuttamat terveydentilaansa koskevat tiedot, jotka ovat hoitotapahtuman kannalta oleelliset.

Rekisterin käsittelijä on ainoastaan rekisterinpitäjä.

Ensisijainen peruste tietojen keräämiselle on asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. Asiakkaiden tutkimusten, hoidon arvioinnin, suunnitteluun ja sen toteuttamiseen, järjestämiseen ja seurantaan. Tietoja voidaan käsitellä myös laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin ja raportoinnin tarpeisiin.

Muita henkilötietoja kerätään ja käsitellään GDPR (General Data Protection Regulation=yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

• Nimi

• Henkilötunnus

• Osoitetiedot

• Puhelinnumero

• Sähköpostiosoite

• Terveydentilaa koskevat tiedot

• Tiedot omaisista, jotka turvallisen palvelutapahtuman kannalta oleelliset

6. Asiakastietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika on säädetty laissa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoissa (94/2022) olevan liitteen mukaan toimitaan. Tietoja säilytetään lukitussa paikassa, johon pääsy vain rekisterinpitäjällä. Tietoja käsitellään huolellisesti salassapitovelvollisuuksien mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin tulee asiakkaalta itseltään tai hänen kirjallisella luvallaan toisesta hoitoyksiköstä. Omaisilta saadut tiedot voidaan myös kirjata asiakkaan luvalla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ovat salassapidettäviä. Jos asiakas toivoo tietojen luovutusta toiseen hoitoyksikköön,

tulee hänen antaa siihen kirjallinen lupa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ja käsitellään salassapitovelvollisuuksien ja lainsäädösten mukaisesti. Säädökset tämän asiakirjan lopussa.

Yksityinen terveydenhuollon palvelun tuottajan palveluksessa olevan sekä muiden sen tehtäviä suorittavien tai sen tiloissa työskentelevien vaitiolovelvollisuudesta säädetään yksityisen terveydenhuollon laissa. Nämä eivät saa luvatta ilmaista, mitä he asemansa, tehtävänsä tai työnsä vuoksi ovat saaneet tietää toisen terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista. Vaitiolovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Henkilö- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään kahden lukon takana joihin vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jos asiakas katsoo aiheelliseksi, voi hän kieltää asiakastietojensa käsittelyn ja pyytää niitä hävitettäväksi.


SÄÄDÖKSET TOIMINTAAN LIITTYEN

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta (744/1990)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä terveydenhuollosta (7/2006)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (94/2022)